×

News

(2021-05-17) Congratulations to Kien Nguyen!

  • Kien has graduated from TCU and will pursue a PhD degree in computer science at University of Delaware.

Publications

1. Zhipeng Cai, Zuobin Xiong, Honghui Xu, Peng Wang, Wei Li, and Yi Pan, Generative Adversarial Networks: A Survey Towards Private and Secure Applications , ACM Computing Surveys, 2021. [link]


2. Jialing He, Zijian Zhang, Jian Mao, Liran Ma, Bakh Khoussainov, Rui Jin, and Liehuang Zhu, Video Aficionado: We Know What You Are Watching , IEEE Transactions on Mobile Computing , 2020. [link]


3. Ze-Li Dou, Liran Ma, Khiem Nguyen, and Kien X. Nguyen, Paradox of AlphaZero: Strategic vs. Optimal Plays , The 39th IEEE International Performance Computing and Communications Conference, 2020. [link]